ul. Młodzieńcza 1, Warszawa
501 111 112

Pon - pt: 09:00 - 20:00
ul. J. Kowalczyka 7, Warszawa
501 111 112

Pon - pt: 09:00 - 20:00, Sb: 09:00 - 14.00
ul. Jagiellońska 75, Warszawa
501 111 112

Pon - pt: 09:00 - 20:00, Sb: 09:00 - 14.00

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą pod nazwą DENIS CLINIC STOMATOLOGIA I MEDYCYNA ESTETYCZNA w Warszawie (zarejestrowanym jako PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA LEK. STOM ARTUR DENIS przy ul. Młodzieńczej 1 ; 03-655 Warszawa, NIP: 525 201 64 57).

Leczenie, które oferujemy w DENIS CLINIC STOMATOLOGIA I MEDYCYNA ESTETYCZNA to leczenie kompleksowe, dlatego wykonujemy pełen zakres usług z każdej dziedziny stomatologii (włączając w to: protetykę, stomatologię estetyczną, chirurgię stomatologiczną, implantologię, leczenie
endodontyczne pod mikroskopem, leczenie zachowawcze, profilaktykę stomatologiczną, a także diagnostykę obrazową – RTG i CBCT).

Celem działania DENIS CLINIC STOMATOLOGIA I MEDYCYNA ESTETYCZNA jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia jamy ustnej, a także promocja zdrowia, higieny i profilaktyki stomatologicznej.
Nie udzielamy świadczeń w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

UMAWIANIE PACJENTÓW NA WIZYTĘ

 1. Przyjmujemy zgłoszenia osobiste oraz telefoniczne, także przez osoby trzecie.
 2. O czasie wizyty decyduje wyłącznie wykwalifikowana recepcjonistka stomatologiczna po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu.
 3. Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon, ani w innym miejscu niż bezpośrednio przy fotelu dentystycznym w gabinecie.
 4. Pacjenci zapisywani są zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  Pacjenci z ostrym bólem i po urazach przyjmowani są poza kolejnością. W tym czasie pacjent umówiony na konkretną godzinę, do określonego lekarza, może spotkać się z koniecznością przepuszczenia pacjenta z bólem lub po urazie.
 5. Na wizyty z zakresu implantologii, chirurgii, protetyki oraz endodoncji o długości trwania wynoszącej ponad 60 min pobierane są zaliczki w wysokości min. 100 zł za każdą rozpoczętą/umówioną godzinę. Wpłacenie zaliczki jest warunkiem koniecznym do umówienia wizyty. W przypadku nie pojawienia się pacjenta na potwierdzonej wizycie, z wpłaconej zaliczki zostanie pobrana opłata rezerwacyjna w wysokości 120 zł za każdą rozpoczętą/umówioną godzinę. Zaliczkowaną wizytę należy odwołać najpóźniej 24 godziny przed planowaną wizytą, w przeciwnym razie opłata rezerwacyjna w wysokości 120 zł za każdą rozpoczętą/umówioną godzinę zostanie pobrana na poczet pokrycia kosztów gabinetu oraz zarezerwowanego czasu lekarza.

PIERWSZA WIZYTA

Na pierwszą wizytę prosimy o przybycie do Denis Clinic z 10-cio minutowym wyprzedzeniem w celu wypełnienia niezbędnej dokumentacji medycznej w obecności Opiekuna Pacjenta oraz zapoznania się z cennikiem i regulaminem.
Pacjent proszony jest o okazanie dokumentu tożsamości oraz wypełnienie Kwestionariusza Wstępnego Wywiadu podając dane umożliwiające identyfikację Pacjenta (pesel/nr dowodu/paszportu).

POTWIERDZANIE I ODWOŁYWANIE WIZYTY

SPÓŹNIENIA NA WIZYTĘ

Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty. Lekarz może przyjąć spóźnionego pacjenta tylko wtedy jeśli uzna, że nie spowoduje to opóźnień wizyt kolejnych pacjentów. Zakres zaplanowanej wizyty może ulec zmianie.

LISTA REZEROWOWA

W przypadku odległych terminów lub aby przyspieszyć termin wizyty proponujemy zapisanie się na listę rezerwową/priorytetową. Z tej listy wpisujemy pacjenta na pierwsze miejsce zwolnione przez innego pacjenta.

KOLEJNOŚĆ PRZYJMOWANIA PACJENTÓW / OPÓŹNIENIA

Bezwzględne pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę. Dokładamy wszelkich starań, aby nie było opóźnień w przyjmowaniu pacjentów. Czasami jednak występują nieprzewidziane, niezależne od nas sytuacje i niektóre zabiegi przedłużają się. Prosimy, aby pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na wizytę i ze zrozumieniem podchodzili do kilkunastominutowych opóźnień.
Oprócz wykonania zaplanowanych na dany dzień zabiegów możemy przyjąć ponadplanowo wyłącznie pacjentów z ostrym bólem lub po urazach.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

W praktyce dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie elektronicznej oraz tradycyjnej w postaci papierowej: Kwestionariusz Wstępnego Wywiadu.

 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana: do wglądu w siedzibie praktyki poprzez sporządzenie jej kserokopii, odpisów i wyciągów, poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu na żądanie uprawnionych organów.
 2. Przygotowanie i odbiór dokumentacji medycznej następuje po uprzednim przekazaniu pisemnej prośby Pacjenta lub opiekuna prawnego o jej udostępnienie. Pisemny wniosek musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko Pacjenta, numer PESEL, podpis Pacjenta lub opiekuna prawnego.
 3. Jeżeli Pacjent nie będzie miał możliwości by osobiście zgłosić się po odbiór dokumentacji na podstawie pisemnego upoważnienia, może wskazać do tego inną osobę. Upoważnienie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, numer PESEL, nr dokumentu na podstawie którego można sprawdzić tożsamość osoby.
 4. Dokumentacja medyczna jest przygotowywana niezwłocznie: maksymalnie do 7 dni od momentu otrzymania pisemnej prośby o jej udostępnienie. O gotowej do odbioru dokumentacji Pacjent jest powiadamiany telefonicznie przez recepcjonistkę.
 5. Dokumentacja medyczna zostanie wydana po okazaniu dokumentu tożsamości, JEST BEZPŁATNA dla Pacjenta.
 6. Każdy przedmiot, na podstawie którego można udokumentować przebieg procedury medycznej, jest dokumentacją medyczną.
 7. Dokumentację medyczną można odebrać osobiście po ówczesnym poinformowaniu i uzgodnieniu terminu (nie przesyłamy drogą mailową lub pocztową).
 8. Wydanie orzeczenia lekarskiego do zabiegu lub operacji oraz zaświadczenia o braku potencjalnych ognisk infekcji to koszt 120 zł ( Cennik Denic Clinic zamieszczony na stronie www.denisclinic.pl uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty).

DOKUMENTACJA RTG I FOTOGRAFICZNA

Lekarz wykonuje rejestrację fotograficzną i rentgenowską każdego etapu leczenia.
Zakres zdjęć to jama ustna i wargi pacjenta bez reszty twarzy. Pacjent wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną i RTG, a także na wykorzystanie wykonanych w trakcie leczenia zdjęć do celów dydaktycznych, w publikacjach naukowych oraz na stronie internetowej www.denisclinic.pl oraz w mediach społecznościowych z zachowaniem tajemnicy nazwiska i imienia pacjenta. Denis Clinic może także wykonać zdjęcia obejmujące twarz pacjenta, ale ich wykorzystanie do ww. celów wymaga odrębnej, pisemnej zgody
pacjenta, którą pacjent podpisuje dobrowolnie.

GWARANCJA / RĘKOJMIA

W trosce o dobro pacjenta pracownicy i współpracownicy Denis Clinic wykonują swoje usługi z należytą starannością na najwyższym poziomie. Udzielamy rocznej rękojmi na wykonane w gabinecie wypełnienia oraz dwuletniej rękojmi na uzupełnienia protetyczne stałe (korony, licówki, mosty oraz korony na implantach). Zabieg wszczepienia implantu objęty jest dziesięcioletnią gwarancją.

Jeżeli w okresie rękojmi wypełnienie w zębie lub uzupełnienie protetyczne ulegnie deformacji, zmieni kolor lub swoje właściwości wówczas zostanie ono nieodpłatnie naprawione lub wymienione na nowe przez lekarza
pierwotnie wykonującego świadczenie. Jeżeli w okresie rękojmi dojdzie do pęknięcia implantu zostanie nieodpłatnie wszczepiony nowy. W przypadku niepowodzenia leczenia implantologicznego klinika występuje z wnioskiem do producenta o wymianę implantu na nowy w ramach gwarancji. Koszt ponownego wykonania nadbudowy protetycznej na implancie ponosi Pacjent. U dzieci okres rękojmi na wypełnienia w zębach mlecznych wynosi jeden rok.

Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku, gdy pacjent:

POWIKŁANIA NIEPODLEGAJĄCE REKLAMACJI:

Przed zaplanowaniem leczenia Pacjent musi być świadomy, że pomimo największej staranności lekarza w trakcie leczenia może dojść do niechcianych i nie podlegających reklamacji powikłań, takich jak:

krwiak, przedłużone krwawienie; podwyższona temperatura; reakcja alergiczna na
zastosowane leki; zaostrzenie współistniejących schorzeń; nadwrażliwość zębów.

Wystąpienie powyższych powikłań może spowodować u Pacjenta m.in.: ból i dyskomfort; konieczność przyjmowania leków przeciwbólowych; problemy z jedzeniem i mówieniem, problemy estetyczne; nieplanowane wcześniej leczenie kanałowe zęba; nie przewidzianą wcześniej ekstrakcję zęba.

Kontakt z nami:

GABINET ul. Kowalczyka

ul. A. Kowalczyka 7, Warszawa
501 111 112
Pon - pt: 09:00 - 20:00

GABINET ul. Młodzieńcza

ul. Młodzieńcza 1
501 111 112

Pon - pt: 09:00 - 20:00

GABINET ul. Jagiellońska

ul. Jagiellońska 75, Warszawa
501 111 112

Pon - pt: 09:00 - 20:00
Umów wizytę